25° / 9° Intervalos nubosos con lluvia escasa

Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels Ajuntaments i EMD del territori de Lleida, 2020-2021.

La Diputació de Lleida atorga una subvenció a l'Ajuntament d'Arsèguel per a la realització d'inversions al municipi.

Al BOP de Lleida número 200, de data 15 d’octubre de 2021, es va publicar l’aprovació de la resolució del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels Ajuntaments i EMD del territori de Lleida, 2020-2021.

Les Juntes de Govern de la Diputació de Lleida 32/2021, de 4 d’octubre de 2021, i 18/2022, de 23 de maig de 2022, van atorgar al municipi d’Arsèguel el ajuts següents:  

COMARCA

BENEFICIARI

ACTUACIÓ SOL·LICITADA

COST SUBVENCIONABLE

SUBVENCIÓ

ANUALITAT

Alt Urgell

Arsèguel

Adquisició terrenys "Prat de Cassany"

12.000,00 €

12.000,00 €

2020

Alt Urgell

Arsèguel

Reforma de la coberta de l’edifici de l’Ajuntament

59.827,94 €

59.827,94 €

2021

Alt Urgell

Arsèguel

Actuacions en dipòsits d’aigua d’abastament del municipi d’Arsèguel

18.197,24 €

18.197,24 €

2021

 

En relació a aquestes actuacions, l’1 de juny de 2022 l’Ajuntament d’Arsèguel va adquirir el terreny anomenat “Prat Cassany”, per import de 12.000,00 €. Així mateix, durant el mateix any va realitzar les adjudicacions següents:

En data 22 de desembre de 2022, el Ple va adjudicar el contracte de l’obra «Reforma de la coberta de l'edifici de l'Ajuntament d'Arsèguel», mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, a l’empresa G-DOS CONSTRUCTORS. PIRINEU, SL. per import de 57.854,54 euros, IVA exclòs; i en data 30 de novembre de 2022, l’Alcaldia va adjudicar l’obra “ACTUACIONS EN DIPÒSITS D’AIGUA D’ABASTAMENT AL MUNICIPI D’ARSÈGUEL, mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa ILERDAGUA, SL, per un import de 18.197,00 €, IVA exclòs.

                                        diputacio-logo-RGB.jpg