25° / 9° Intervalos nubosos con lluvia escasa

Plans de cooperació municipal de la Diputació de Lleida - 2024

La Diputació de Lleida, a través de plans de cooperació municipal, ha atorgat a l'Ajuntament d'Arsèguel la següent relació de subvencions: 

Pla de Cooperació Municipal de suport al finançament de les despeses corrents i de capital dels ajuntaments i els entitats menors descentralitzades del territori per a l’exercici 2024. 

Pla de Cooperació al finançament de despesa corrent: un import de 21.986,58 €.

Tenen la consideració de subvencionables les despeses corrents contemplades a l’annex III de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, publicat al BOE núm. 297, de 10 de desembre de 2008, i que es duguin a terme dins l’anualitat 2023 en els àmbits següents:
a) Les referides a l’article 21. Reparacions, manteniment i conservació.
b) Les referides a l’article 22. Material, subministraments i altres.

Pla de Cooperació al finançament de despesa de capital: un import de 38.672,29 €.

Tindran la consideració de subvencionables les inversions (despeses de capital) referides al capítol 6 d’inversions reals contemplades en l’annex III de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

                                  diputacio-logo-RGB.jpg