29° / 12° Clar

Ordenança reguladora per a la implantació d'instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, regula al seu article 133 la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments, establint que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública prèvia en la qual es demanarà l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats per la mateixa.

En l’actualitat, l’Ajuntament d’Arsèguel es troba immers en un procés d’elaboració d’una nova regulació per a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Si bé, tal i com estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, la consulta pública té caràcter previ a la redacció del text normatiu, en aquest cas els treballs preparatoris tenen un grau de desenvolupament avançat. Per això, es considera convenient sotmetre a consulta pública la regulació de diferents aspectes relatius a la instal·lació de plaques solars, i per tal de conèixer l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i poder efectuar d’aquesta forma les modificacions a l’esborrany inicial que s’estimin pertinents.

La documentació objecte de la consulta pública prèvia, que reuneix tota la informació precisa al respecte, comprèn la Memòria de la nova regulació relativa a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica i l’esborrany inicial d’Ordenança.