23° / 6° Intervalos nubosos con tormenta y lluvia escasa

Anunci d’aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS d’Arsèguel

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 29 de juliol de 2021, amb els 3 vots a favor, que constitueixen la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, VA ACORDAR:

Primer. Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les NNSS del municipi d’Arsèguel, relatiu al Títol V, en relació amb l’àmbit de sòl classificat com a no urbanitzable, i sotmetre-la a tràmit d’informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i a la web municipal http://arseguel.ddl.net/, a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8, 85, i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya –TRLUC-, i articles 23 i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Segon. Suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altre autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, d’acord amb els plànols i la documentació aportada per l’equip redactor del Pla, que consta a l’expedient. Aquesta suspensió tindrà una durada d’un any.

Tercer. Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, segons allò indicat, els quals han d’emetre’l en el termini d’un mes, llevat que una disposició sectorial autoritzi un de més llarg, de conformitat amb allò disposat a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya -TRLUC-.

Quart. Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als Ajuntaments següents el terme municipal dels quals limita amb l’àmbit de la modificació que es tramita, segons allò disposat als articles 85.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya -TRLUC- i article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. _

En compliment d’allò establert al punt primer de l’esmentat acord del Ple de l’Ajuntament, se sotmet a informació pública la modificació puntual núm.6 de les NNSS d’Arsèguel per un termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Àmbit afectat per la suspensió de tramitacions i llicències:  sòl no urbanitzable.

Durant el termini assenyalat es podrà examinar l’expedient a les oficines de la Secretaria Municipal d’aquest Ajuntament, els dimecres de 12.00 a 15.00h i a les del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb cita prèvia, i formular les al·legacions que es considerin oportunes. Així mateix, l’expedient pot examinar-se a l’adreça web: http://arseguel.ddl.net/.

Arsèguel, 5 d’agost de 2021

L’Alcalde

 

Antoni Casanovas Alís